Popular information

Popular information

Swedish 6 oktober 2004 En mänsklig cell innehåller hundratusentals olika proteiner. Dessa har en rad olika och viktiga funktioner: som påskyndare av kemiska reaktioner i form av enzymer, som signalsubstanser i form av hormoner, som viktiga aktörer i immunförsvaret i form av antikroppar och genom att stå för form och struktur i cellen. Årets pristagare…

more

Popular information

Swedish 10 oktober 2000 Vi har fått vänja oss vid att stora vetenskapliga upptäckter förändrar vårt sätt att tänka. Årets Nobelpris i kemi är inget undantag. Det vi lärt oss om plast är att det är en god isolator – ja, varför skulle den annars användas som isolering i elsladdar? Men nu är det alltså…

more

Popular information

Swedish Nationalekonomisk teori har traditionellt byggt på antagandet om en “homo œconomicus” vars handlande styrs av egenintresse och rationalitet. Ekonomi har också setts som en icke-experimentell vetenskap, där forskare – liksom inom astronomi och meteorologi – varit begränsade till data “från fältet”, dvs. direkta observationer av verkligheten. Bilden har dock förändrats under de två senaste…

more

Popular information

Swedish 9 oktober 2002 Nobelpriset i kemi 2002 delas mellan forskare som vidareutvecklat två viktiga analysmetoder: masspektrometri (MS) och kärnmagnetisk resonans (NMR). Pristagarna John B. Fenn och Koichi Tanaka (båda för MS) samt Kurt Wüthrich (för NMR) har på olika sätt bidragit till att vidareutveckla dessa metoder till att omfatta biologiska makromolekyler. Detta har inneburit…

more

Popular information

Swedish 11 oktober 2004 Finn Kydland och Edward Prescott har gjort banbrytande insatser inom det forskningsområde som kallas makroekonomi. Pristagarna har på ett nydanande sätt analyserat den ekonomiska politikens utformning och konjunkturens drivkrafter. Deras bidrag har inte bara stöpt om ekonomisk forskning utan också fått stort inflytande på hur praktisk ekonomisk politik – i synnerhet…

more

Popular information

Swedish Statistiska metoder för ekonomiska tidsserier Forskare använder ofta data i form av tidsserier – kronologiskt ordnade observationer – för makroekonomiska variabler när de skattar samband, gör prognoser och testar hypoteser hämtade från ekonomisk teori. Konsumtionen i ett samhälle kan t.ex. bero på total arbetsinkomst och förmögenhet, realräntor, åldersfördelning i befolkningen, osv. I enklast tänkbara…

more

Popular information

Swedish Teorin för marknader med asymmetrisk information har under de senaste 25 åren blivit en central och forskningsmässigt mycket livaktig del av den ekonomiska vetenskapen. Modeller med informationsbrister är numera oundgängliga i forskarnas verktygslåda. Tillämpningarna är otaliga och sträcker sig från traditionella jordbruksmarknader i utvecklingsländer till moderna finansmarknader i utvecklade ekonomier. Grunden till denna teori…

more

Popular information

Swedish 11 oktober 2000 James Heckman och Daniel McFadden har var för sig utvecklat teori och metoder inom området mikroekonometri; dessa har fått stor användning i statistisk analys av individers och hushålls beteende, inom såväl nationalekonomi som andra samhällsvetenskaper. Mikroekonometri och mikrodata Mikroekonometrin är ett gränsområde mellan ekonomi och statistik. Det omfattar ekonomisk teori och…

more

Popular information

Swedish 8 oktober 2003 Allt levande består av celler. En enda människa har lika många celler som stjärnorna i en galax, ungefär 100 miljarder. De olika cellerna, t.ex. muskelceller, njurceller och nervceller, samverkar i ett intrikat system i var och en av oss. Årets Nobelpristagare i kemi, Peter Agre och Roderick MacKinnon, har bidragit till…

more

Popular information

Swedish 10 oktober 2001 Tre forskare delar årets Nobelpris i kemi: Dr William S. Knowles, som varit verksam vid Monsanto Company, St. Louis, Missouri, USA, professor Ryoji Noyori, Nagoya University, Chikusa, Nagoya, Japan samt professor K. Barry Sharpless, The Scripps Research Institute, La Jolla, Kalifornien, USA. De tre organiska kemisterna får priset “för utvecklandet av…

more