Hälsningsanförande – 2012

Swedish

Tal av Dr Marcus Storch, Nobelstiftelsens styrelseordförande, den 10 december 2012.

Dr Marcus Storch håller sitt hälsningsanförande under Nobelprisceremonin i Konserthuset i Stockholm

Dr Marcus Storch håller sitt hälsningsanförande under Nobelprisceremonin i Konserthuset i Stockholm. Copyright © Nobel Media AB 2012
Photo: Alex Ljungdahl

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, Ärade Nobelpristagare, Mina Damer och Herrar,

 

På Nobelstiftelsens vägnar ber jag att få hälsa er välkomna till årets prisutdelning, och jag vill särskilt hälsa pristagarna och deras familjer välkomna till denna ceremoni, som har till syfte att hylla pristagarna och deras insatser för vetenskap och litteratur.

Tidigare idag i Oslo hyllades fredspristagaren EU. “The union and its forerunners have for over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe”.

Grunden för Nobelpriset och Nobelstiftelsen är det testamente som Alfred Nobel signerade på svensk-norska klubben i Paris den 27 november 1895. I testamentet stadgas vilka priser som skall delas ut, vilka kriterier som skall gälla på resp. prisområde – de varierar ju något under den generella rubriken om “till mensklighetens största nytta”; vilka institutioner som tänktes ansvara för respektive pris, hur det efterlämnade kapitalet skulle förvaltas, samt vilka personer, som i egenskap av testamentsexekutorer skulle förverkliga testators intentioner.

En komplikation var att Nobel, i sin generella aversion mot advokater, inte rådfrågat någon sådan, och därmed underlåtit att skriva in någon förmånstagare för det kapital som skulle finansiera priset. Eter tre år av förhandlingar lyckades det testamentsexekutorerna att övervinna det ursprungliga motståndet och skepsisen här i Stockholm – i Christiania (dagens Oslo) hade Stortinget snabbt insett prisets potential och accepterat sin roll i Nobels plan. Därmed kunde man skapa en förmånstagare ex post i form av den år 1900 grundade Nobelstiftelsen, med åtföljande stadgar. Sedan 1901 har Nobelprisen delats ut med vissa avbrott, främst på grund av världskrig.

Nobelstiftelsens uppgift är att förvalta principerna i Alfred Nobels testamente, att finansiera Nobelprisen och det prisbedömningsarbete som resp. prisutdelare svarar för, samt att årligen arrangera den högtid som vi just nu deltar i. Stiftelsens styrelse har vidare att förvissa sig om att de allmänna reglerna beträffande hanteringen av såväl nomineringar som prisbedömningsarbete iakttas, att egennomineringar inte tas upp till behandling, eller att talan mot fattat beslut, som det juridiskt avmätt heter “tas ej upp till prövning”.

Priset fick redan från början en betydande internationell uppmärksamhet sannolikt främst på grund av att det var det första, uttryckligen internationella priset på det intellektuella området i en tid då de Olympiska spelen återupptogs efter 1500 års uppehåll. Nobelpriset kom då att uppfattas som en sorts intellektets olympiad.

Valet av prisområden öppnar ett brett spektrum av perspektiv på naturen och människan. Det spänner över lagar och krafter som styr vår materiella värld, hur denna är uppbyggd av olika beståndsdelar och mångfalden av livsprocesser hos olika organismer. Det handlar om hur människan har beskrivit sin omvärld och sitt inre och hur hon har försökt övervinna motsättningar. Nobelprisets kombination av vetenskap, litteratur och fred gör det unikt.

En viktig uppgift för stiftelsen var från början att svara för den samlade informationen om Nobelpriset. I stiftelsens informationsverksamhet kan man avläsa det senaste seklets samhälleliga och tekniska utveckling. Fram till andra världskriget bestod informationen i princip av pressmeddelanden som gick till de lokala telegrambyråerna, för att därefter kablas ut till den s.k. civiliserade världens press. En gång om året kom en påkostad årsbok med titeln “Les Prix Nobel”.

Via stencilapparaten, med dess speciella doft och den räddande, men ofta kladdiga Tippexen, rörde vi oss till faxen. Men den verkliga revolutionen kom med Internets intåg. Redan 1994 började Nobelkommittén för fysiologi eller medicin att lägga ut information på nätet. Idag har Nobelprisets officiella hemsida Nobelprize.org över 45 miljoner besökare per år. Med de nya teknologier som erbjuds är möjligheterna att nå ut i världen med nya programidéer i Nobelprisets anda i det närmaste oändliga.

Webbsidan är samtidigt unik när det gäller att teckna viktiga trender i vår civilisations historia. Flera Nobelpristagare har sagt att de råder sina studenter att läsa in sig på pristagarnas biografier och de åtföljande artiklarna för att på detta sätt få en överblick över resp. forskningsområdes utveckling. På internetbesökarnas hemadresser kan man avläsa den intellektuella globaliseringen. I början dominerade Nordamerika kraftigt, men under senare år har i synnerhet Asien ökat sin andel av det stigande totala antalet besökare.

I Gamla stan i Stockholm öppnades år 2001 ett Nobelmuseum. Några år senare – 2005 då man firade att det gått 100 år sedan den fredliga unionsupplösningen mellan Sverige och Norge – invigdes ett museum i Oslo.

De båda museerna har haft kontinuerligt ökande besöksantal. Samtidigt har de fungerat som bas för att utveckla vandringsutställningar, som setts av miljontals människor världen över. En viktig etapp i stiftelsens museiverksamhet, efter många år av diskussioner, är att vi lyckats engagera inte enbart Stockholms stad utan även Sveriges regering och privata intressenter att vara med och bygga ett permanent museum med tillräckliga utrymmen både för museet och för våra övriga verksamheter. Detta är mycket välkommet eftersom det nuvarande museet har vuxit ur sina lokaler i Stockholm.

I år har vi tagit ett nytt initiativ med Nobel Week Dialogue. Vetenskap på högsta nivå möter företrädare för resten av samhället i en dialog om ett aktuellt tema, som i år är genetik med anledning av att det är 50 år sedan Nobelpriset delades ut för upptäckten av DNA.

En informationsverksamhet av dagens omfattning går utöver det som åligger stiftelsen utifrån dess stadgar. Självfallet ska detta inte betalas med de pengar som Alfred Nobel lämnade efter sig. Därför bedrivs denna verksamhet i separata juridiska personer, men under Nobelstiftelsens kontroll.

De Nobelprisbelönade insatserna ger en mångfacetterad belysning av de olika ämnesområdena och kopplingarna mellan dem. Upptäckter, uppfinningar, litterära verk och fredsansträngningar som fått Nobelpris har både direkt och indirekt haft avgörande betydelse i människors vardag. De öppnar möjligheter att belysa det kreativa arbetets förutsättningar och drivkrafter och utmanar de krafter som i delar av världen ifrågasätter värdet av såväl humanism som vetenskap och rationalitet.

Nobelprisets historia är en pågående berättelse som varje år utökas med nya insatser och människoöden. Vår verksamhet vänder blicken också mot den framtida utvecklingen. Genom att lyfta fram betydelsen av tidigare insatser tillsammans med de frågor som är viktiga och angelägna idag vill vi bidra till kunskap och engagemang. På så vis ger vi ett bidrag “till mensklighetens största nytta”, helt i Alfred Nobels anda.

Copyright © The Nobel Foundation 2012

To cite this section
MLA style: Hälsningsanförande – 2012. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Sat. 23 Sep 2023. <https://www.nobelprize.org/ceremonies/ha%c2%a4lsningsanfa%c2%b6rande-2012/>

Coming up

This year’s Nobel Prize announcements will take place 2–9 October. All announcements will be streamed live here on nobelprize.org.

See the full schedule
Announcement dates