Kip S. Thorne receiving his Nobel Prize from H.M. King Carl XVI Gustaf of Sweden at the Stockholm Concert Hall, 10 December 2017.

© Nobel Media, photo: A. Mahmoud

The Nobel Week will assume new formats

Press release in Swedish

The global pandemic and the COVID-19 situation are having a very broad impact on society. Events that bring together many participants are being postponed or reconfigured. This situation will also affect the 2020 Nobel Week, which will adopt new formats to celebrate and pay tribute to this year’s Laureates.

“The Nobel Week is a celebration of science, literature and peace efforts. This year, it feels especially important to highlight the achievements of the Laureates, which inspire us and give us hope for the future. The Nobel Week will not be as usual, due to the ongoing pandemic. This is a very special year − when everyone must make sacrifices and adapt to completely new circumstances – but we will be paying tribute in various ways to the Laureates, their discoveries and contributions,” says Lars Heikensten, Executive Director of the Nobel Foundation.

Announcements

The prize-awarding institutions expect to announce the Nobel Prizes as usual, this year during the period 5-12 October. More information can be found here: https://www.nobelprize.org/prizes/about/prize-announcement-dates/

A different Nobel Prize week in December: the Nobel Prize pays a visit around the world

The current circumstances with the ongoing pandemic means that this is a unique year in the history of the Nobel Prize as the idea is that medals and diplomas are handed over to the laureates safely in their home countries, most likely with the help of embassies or the laureates’ universities. The traditional ceremony in Konserthuset Stockholm will instead be a digital Nobel Prize award ceremony that will be held from the City Hall in Stockholm, where the awarding of this year’s prizes will be woven together with features from different parts of the world. Only a small audience will be able to attend. The Nobel Banquet will not take place but will be accessible in a new way when Nobel Prize Museum opens the first major exhibition about the banquet.

In Oslo, the awarding of the Nobel Peace Prize will be carried out on a smaller scale in the auditorium at the University of Oslo. There will be a smaller audience and the opportunity for laureates to participate physically or digitally. Read more here: https://www.nobelpeaceprize.org/Press/Press-Releases2/Nobel-Peace-Prize-events-2020

Both ceremonies will be televised in collaboration with SVT and NRK. They will also be distributed globally via the Nobel Prize’s official channels.

Nobel Banquet

The traditional Nobel Banquets at the Stockholm City Hall and in Oslo will not take place this year. The laureates will be invited to next year’s award ceremony and banquet.

Nobel Lectures

The prize-awarding institutions are working to find mechanisms that are appropriate in view of the coronavirus situation in order to carry out the Nobel lectures.

Nobel Prize Concert

The world-renowned pianist Igor Levit will be performing at this year’s Nobel Prize Concert on 8 December. At his side, he will have conductor Stéphane Denève leading the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Igor Levit has during the pandemic reached a large digital audience performing from his home. The concert will be sent live, with a limited audience present at the Stockholm Concert Hall, according to current restrictions.

Nobel Week Dialogue

Nobel Week Dialogue will be carried out on 9 December. The meeting will place the spotlight on learning, exploring how education, and learning in general, can help us prepare to create a better future: the future we want. Several experts and laureates will participate. Among the many disruptions caused by the Covid-19 pandemic, our long-established educational systems have been turned upside down. As we struggle to make find ways to make socially-distanced classrooms and online learning work, the challenges of the current situation seem quite enough to deal with. Education, like everything else, will never be quite the same again. But the challenges facing learning in the 21st century are far wider than those posed by the current crisis.

The dialogue will be sent live, with a limited audience present, according to current restrictions.

New exhibition about the Nobel Banquet

Just in time for Nobel Week in December 2020, Nobel Prize Museum is opening a new exhibition about the Nobel Banquet and the important role that shared meals play in bringing people together and fostering conversation. The exhibition takes a closer look at the creative process behind the work with menu, floral decorations and entertainment and the visitor gets to meet chefs, artists and others who in various ways contribute to making the Nobel Banquet a unique experience.


Nobelveckan tar nya former

Den globala pandemin och situationen med Covid-19 drabbar samhället brett. Denna situation påverkar även Nobelveckan 2020 som i år antar nya former för att hylla och uppmärksamma årets pristagare.

– Nobelveckan är en hyllning av vetenskapen, litteraturen och fredsarbetet. I år känns det särskilt viktigt att lyfta fram pristagarnas insatser som inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Nobelveckan blir inte som vanligt på grund av den rådande pandemin. Det här är ett väldigt speciellt år när alla måste göra uppoffringar och anpassa sig efter helt nya omständigheter men det ger oss också möjligheter att uppmärksamma pristagarna, deras upptäckter och verk på nya sätt, säger Lars Heikensten, vd på Nobelstiftelsen.

Tillkännagivanden

De prisutdelande institutionerna tillkännager årets Nobelpris den 5-12 oktober. Här finns mer information om datum och tider: https://www.nobelprize.org/press/#/publication/5e70a76f289b1d0004aa4daa/552bd85dccc8e20c00e7f979?&sh=false

Under veckan genomförs också Nobel Calling Stockholm av Nobel Prize Museum i samarbete med Stockholms stad och flera andra institutioner runt om i staden. De publika evenemangen genomförs både fysiskt och digitalt. Se hela programmet här: www.nobelcalling.se

Prisutdelningarna i december

Situationen med den pågående pandemin gör det här till ett unikt år i Nobelprisets historia då tanken är att medalj och diplom överlämnas till pristagarna under säkra former i deras hemländer, troligen med hjälp av ambassader eller pristagarnas universitet. Den traditionella ceremonin som brukar arrangeras i Konserthuset Stockholm blir i år istället en digital Nobelprisutdelning från Stadshuset i Stockholm där presentationerna av årets priser vävs samman med inslag från olika håll i världen där pristagarna tar emot medalj och diplom. Endast en mindre publik kommer att kunna närvara. Nobelbanketten i Stadshuset genomförs inte i år men blir tillgänglig på ett nytt sätt när Nobel Prize Museum öppnar den första större utställningen om banketten lagom till Nobelveckan.

I Oslo kommer utdelningen av Nobels fredspris att genomföras i mindre skala i aulan på Oslo Universitet. Även här med en mindre publik och möjlighet för pristagare att delta fysiskt eller digitalt.
Läs mer här: https://www.nobelpeaceprize.org/no/Presse/Pressemeldinger/Nobels-fredsprisarrangementer-2020

Båda ceremonierna kommer att tv-sändas i samarbete med SVT och NRK. De kommer också att distribueras globalt via Nobelprisets officiella kanaler.

Nobelbanketten

De traditionella Nobelbanketterna i Stockholm respektive Oslo  kommer inte att genomföras i år.  Årets pristagare kommer att bjudas in att delta i nästa års ceremoni och bankett, eller när det blir möjligt att genomföra ett traditionellt firande igen.

Nobelföreläsningar

De prisutdelande institutionerna arbetar med att hitta former för Nobelföreläsningarna som är lämpliga om pristagarna befinner sig på distans. Digitala, förinspelade föreläsningar, planeras att produceras i samarbete med pristagarnas universitet, institutioner och förläggare.

Nobel Prize Concert

På Nobel Prize Concert den 8 december uppträder pianisten Igor Levit och dirigenten Stéphane Denève. Igor Levit har under hela pandemin nått en väldigt stor digital publik med spelningar från sitt hem. Konserten kommer att sändas live, med en begränsad publik på Konserthuset Stockholm, enligt gällande restriktioner.

Nobel Week Dialogue

Temat för årets Noel Week Dialogue är ”The Challenge of Learning”. Ett flertal experter och pristagare kommer att delta. Evenemanget kommer att sändas live den 9 december och vi räknar med en fysisk publik i den storlek som gällande restriktioner då tillåter.

Ny utställning om Nobelfesten på Nobel Prize Museum

Under ett år då den traditionella Nobelbanketten ställs passar det särskilt bra att under säkra former öppna en ny utställning om just Nobelfesten på Nobel Prize Museum i början av december. Ambitionen är att göra en vacker och tankeväckande utställning om hur Nobelbanketten har utvecklats från en middag med hundra gäster på Grand Hôtel till en tv-sänd bankett med drygt 1300 gäster som förbereds under ett helt år. Utställningen tittar närmare på den kreativa processen bakom arbetet med meny, blomsterutsmyckningar och underhållning och besökaren får möta kockar, artister och andra som på olika sätt bidrar till att göra Nobelbanketten till en unik upplevelse.

To cite this section
MLA style: The Nobel Week will assume new formats. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Sun. 3 Dec 2023. <https://www.nobelprize.org/press-nobel-week-will-assume-new-formats/>

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Connect with us

Facebook Facebook Icon Like The Nobel Prize on Facebook 5,250,000+ followers Twitter Twitter Icon Follow The Nobel Prize on Twitter 1,070,000+ followers Instagram Instagram Icon Follow The Nobel Prize on Instagram 1,230,000+ followers YouTube Youtube Icon Follow The Nobel Prize on Youtube 545,000+ subscribers Linkedin LinkedIn IconConnect with The Nobel Prize on LinkedIn 590,000+ followers