Presentationstal

Swedish

Presentationstal av Professor Håkan Wennerström, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, ledamot av Nobelkommittén för kemi, 10 December 2007.

Presentationstal
Professor Håkan Wennerström presenterar Nobelpriset i kemi 2007 i Stockholms Konserthus.
Copyright © The Nobel Foundation 2007
Photo: Hans Mehlin

Eders Majestäter, Eders Kungliga Högheter, mina damer och herrar.

Det centrala temat i kemin är den kemiska reaktionen. Det handlar om hur molekyler bildas, omformas och bryts ned. Årets Nobelpristagare i kemi, Gerhard Ertl, belönas för att han klarlagt hur kemiska reaktioner sker när en gas möter en fast yta. Gasmolekylernas atomer kan med ytans hjälp finna fram till nya kombinationer. Detta kallar kemisten ytkatalys. Det kan också hända att gasens molekyler reagerar med ytan så att den successivt bryts ned och kemisten talar då om korrosion.

Professor Ertl har med sin forskning tillhandahållit intellektuella och konkreta verktyg för att ta sig an en rad utmaningar vi möter idag. Vi vet alla att energifrågorna är brännande.  Ett sätt att förbättra resursanvändningen är att övergå från förbränningsmotorer till motorer baserade på bränslecellsteknik. Denna tekniks centrala problem handlar om att kontrollera kemiska ytreaktioner. Vi hör om driftstörningar i våra kärnkraftverk orsakade av korrosionsskador. Dessa kärnkraftverk producerar radioaktivt avfall som vi söker säkra sätt att förvara. I detta fall är den korrosion som sker under årtusenden en källa till oro.

I dagens värld är vi vana vid att det vi enklast ser är ytan och det är svårare att nå fram till kärnan under skalet. I kemin är det tvärt om. Andelen molekyler som befinner sig på ytan är försvinnande liten. I experiment som studerar processer på ytor är det nödvändigt att använda fysikaliska fenomen som selektivt framhäver ytans molekyler. Dessa är få, signalerna svaga och informationen blir fragmentarisk. Professor Ertl har i sin forskning visat, att för att få en heltäckande bild av de molekylära förloppen på ytan är det nödvändigt att kombinera ett antal olika experimentella tekniker. Av de fragmentariska bilder som fås ur var och en av dessa återskapas sedan helheten.

Professor Ertl demonstrerade styrkan i sin metodologi när han systematiskt kunde klarlägga alla stegen i den ytkatalytiska reaktion där kvävet i luften tillsammans med vätgas bildar ammoniak. Denna reaktion har i hundra år försett världen med grunden till konstgödsel och den tekniska processen togs fram av Haber och Bosch redan i början av förra seklet.  Men frågan om reaktionens molekylära mekanism hade gäckat vetenskapen i årtionden när professor Ertl slutligen lyckades beskriva hela händelsekedjan i detalj. 

Han påvisade återigen fruktbarheten i sin forskningsmetod när han klarlade en rad subtila återkopplingsfenomen som uppträder på katalysatorytan i bilars avgassystem, där giftig kolmonoxid omvandlas till koldioxid. I detta fall finns ett samspel mellan själva ytans struktur och de reagerande gaserna. Ett samspel som resulterar i att det på ytan bildas molekylära mönster, vilka befinner sig i ständig rörelse drivna av den kemiska reaktionen. Bilder från experimenten är klargörande men också så vackra att de kan föra tankarna till dadaistisk konst.

Professor Ertls undersökningar har visat forskarvärlden hur man går tillväga för att nå en fördjupad förståelse av molekylära förlopp på ytor. Hans arbeten ger en illustration av samspelet mellan grundforskningen och dess tillämpning. Med kännedom om en rad tekniska svårigheter identifierade han ett område för grundvetenskapliga studier. Han besvarade ett antal generella frågor med undersökningar på system som låg långt från den tekniska verkligheten. Sedan kunde han och andra demonstrera att de grundläggande fenomenen också manifesterar sig i komplexa tekniska processer.

Sehr geehrter Professor Ertl: für  Ihre Untersuchungen über chemische Reaktionen an festen Oberflächen wurden Sie mit dem Nobelpreis für Chemie des Jahres 2007 ausgezeichnet. Durch Ihre zielbewußte und geduldige Arbeit haben Sie mit großer  intellektueller Klarheit gezeigt, wie man molekulare Vorgänge auf Oberflächen untersucht. Die Essenz Ihrer Arbeit, das Verständnis über eben jene Oberflächenvorgänge, bildet eine Grundlage für die Lösung von technischen und wissenschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit.

Im Namen der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften möchte ich Ihnen herzlich zu dieser Auszeichnung gratulieren und bitte Sie, den Nobelpreis aus den Händen seiner Majestät des Königs entgegenzunehmen.

Copyright © The Nobel Foundation 2007

To cite this section
MLA style: Presentationstal. NobelPrize.org. Nobel Media AB 2019. Wed. 24 Jul 2019. <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2007/8911-presentationstal-2007-3/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.