Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016

Logo

10 oktober 2016

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016 till

Oliver Hart
Harvard University, Cambridge, MA, USA

och

Bengt Holmström
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA

”för deras bidrag till kontraktsteorin”

Kontrakt i långt och kort

Den moderna ekonomin hålls samman av oräkneliga kontrakt. De nya teoretiska verktyg som Hart och Holmström utvecklat hjälper oss att förstå verklighetens kontrakt och institutioner, och att undvika fallgropar när det gäller att skriva kontrakt.

Samhällets många kontraktstyrda relationer innefattar till exempel de mellan aktieägare och företagsledningar, försäkringsbolag och bilägare, eller offentliga myndigheter och deras leverantörer. Dessa relationer inrymmer slumrande intressekonflikter och därför måste kontrakten utformas så att parterna har incitament att fatta beslut som gynnar deras ömsesidiga intressen. Årets pristagare har utvecklat kontraktsteorin, en generell tankeram för att analysera många olika frågor rörande utformningen av kontrakt, som bonusprogram för företagsledningar, självrisker i försäkring, och privatisering av offentliga verksamheter.

I slutet av 1970-talet visade Bengt Holmström hur en principal (exempelvis ägaren av ett företag) skall utforma ett optimalt kontrakt för en agent (företagets VD), vars handlande principalen inte fullt ut kan observera. Holmströms informationsprincip angav precis hur principalen bör koppla agentens ersättning till relevant information. Han visade också – i den enklaste principal-agent-modellen – hur det optimala kontraktet väger osäkerhet gentemot incitament. I senare arbeten utvidgade Holmström dessa resultat till mer realistiska situationer, nämligen: när anställda motiveras inte bara med pengar, utan även med framtida karriärmöjligheter; när agenten samtidigt utför många uppgifter, medan principalen bara kan observera vissa utfall; och när en medlem av en grupp kan åka snålskjuts på de andras arbetsinsatser.

Från mitten av 1980-talet gjorde Oliver Hart fundamentala bidrag inom en ny gren av kontraktsteorin som behandlar det viktiga fallet med inkompletta kontrakt. Eftersom det kan vara svårt att specificera varje eventualitet i ett kontrakt, fokuserar denna teori på den optimala fördelningen av kontrollrättigheter: vilken part skall ha rätt att fatta beslut under vilka omständigheter? Harts forskning om inkompletta kontrakt har kastat nytt ljus över frågor om ägande och kontroll i företag och har haft stort inflytande inom olika områden av ekonomi, juridik och statsvetenskap. Han har gett forskarna nya verktyg för att angripa frågor om vilka företag som bör fusionera, den bästa finansieringsbalansen mellan lån och eget kapital, och när skolor, fängelser och andra verksamheter bör vara privat eller offentligt ägda.

Genom sina insatser har Hart och Holmström lanserat kontraktsteori som ett fruktbart fält för samhälls vetenskaplig grundforskning. Under de senaste decennierna har de också studerat viktiga tillämpningar av teorin. Deras analys av optimala kontrakt lägger en intellektuell grund för att utforma politik och institutioner inom många områden, från konkurslagstiftning till politiska konstitutioner.

Läs mer om årets ekonomipris

Populärvetenskaplig information
Pdf 240 kb
Scientific Background
Pdf 452 kb

Illustration: Histogram
Pdf 1839 kB

Illustration: © Johan Jarnestad/Kungl. Vetenskapsakademien


 

Oliver Hart, född 1948 (68 år) i London, Storbritannien. Fil. dr 1974 vid Princeton University, NJ, USA. Andrew E. Furer Professor of Economics vid Harvard University, Cambridge, MA, USA.
http://scholar.harvard.edu/hart/home

Bengt Holmström, född 1949 (67 år) i Helsingfors, Finland. Fil. dr 1978 vid Stanford University, CA, USA. Paul A. Samuelson Professor of Economics, och Professor of Economics and Management vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.
http://economics.mit.edu/faculty/bengt

Prissumma: 8 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.
Mer information: http://kva.se and http://nobelprize.org
Presskontakt: Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, tel. 08-673 95 44, 070 673 96 50, [email protected]
Sakkunnig: Per Strömberg, ordförande för Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, tel. 08-736 91 19, 072-91 64 50, [email protected]

 


 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2016. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2022. Mon. 8 Aug 2022. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2016/9261-pressmeddelande-ekonomipriset-2016/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.