Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2002

English
Swedish
French
German

Logo
9 oktober 2002

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för år 2002 delas mellan

Daniel Kahneman

Princeton University, USA

”för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet”

och

Vernon L. Smith
George Mason University, USA

”för att ha gjort laboratorieexperiment till verktyg i empirisk ekonomisk analys, särskilt i studier av olika marknadsmekanismer”.

 

Psykologisk och experimentell ekonomi

Nationalekonomisk teoribildning har traditionellt byggt på ett antagande om en ”homo œconomicus” vars beslut styrs av egenintresse och rationalitet. Ekonomi har också traditionellt setts som en icke-experimentell vetenskap, som bygger på observationer av verkliga ekonomier snarare än kontrollerade laboratorieexperiment. Under senare år har dock allt mer forskning ägnats åt att testa och modifiera grundläggande antaganden inom ekonomisk teori; ekonomisk forskning använder också alltmer data från laboratoriet snarare än ”från fältet”. Denna nya forskning har sina rötter i två forskningsområden vilka ursprungligen var åtskilda, men numera smälter samman: kognitiva psykologers analyser av människors bedömningar och beslut samt experimentella ekonomers laborativa prövning av ekonomisk teori. Årets två pristagare är pionjärerna inom dessa områden.

Daniel Kahneman har integrerat insikter från psykologisk forskning i ekonomisk analys och därigenom lagt grunden för ett nytt forskningsområde. Kahnemans viktigaste insatser rör beslutsfattande under osäkerhet, där han visat hur människors beteende systematiskt kan avvika från den traditionella ekonomiska teorins förutsägelser. Tillsammans med den 1996 avlidne Amos Tversky har han utvecklat ett alternativ, prospect theory, som bättre svarar mot observerat beteende. Vidare har Kahneman klarlagt hur bedömningar under osäkerhet kan följa genvägar, vilka systematiskt avviker från grundläggande satser i sannolikhetsläran. Hans arbeten har inspirerat en ny generation forskare inom nationalekonomi och finansiell ekonomi, som berikat ekonomisk teori med insikter från kognitiv psykologi om mänskliga motiv.

Vernon Smith har lagt grunden för forskningsområdet experimentell ekonomi. Han har utvecklat en uppsättning metoder som kommit att bilda standard för laboratorieexperiment inom ekonomisk forskning. I egna experiment har han empiriskt påvisat betydelsen av alternativa marknadsinstitutioner; t.ex. vilket pris en säljare kan förvänta sig beroende på valet av auktionsform. Smith har också gått i bräschen för att använda laboratoriet som en ”vindtunnel”, där spelregler för nya marknader – t.ex. avreglerade elmarknader – testas i laboratoriemiljö innan de tillämpas i praktiken. Hans insatser har haft avgörande betydelse för att göra experiment till viktiga verktyg i empirisk ekonomisk analys.

Läs mer om årets ekonomipris

Populärvetenskaplig information

Scientific Background (pdf)

Länkar och lästips


Daniel Kahneman, född 1934 (68 år) i Tel Aviv, Israel (amerikansk och israelisk medborgare). Doktorsexamen från University of California at Berkeley 1961. Sedan 1993, Eugene Higgins Professor of Psychology och Professor of Public Affairs, Princeton University, NJ, USA.
www.princeton.edu/~psych/PsychSite/fac_kahneman.html

Vernon L. Smith, född 1927 (75 år) i Wichita, Kansas, USA (amerikansk medborgare). Doktorsexamen från Harvard University 1955. Sedan 2001, Professor of Economics and Law, George Mason University, VA, USA.
www.gmu.edu/departments/economics/facultybios/smith.html

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna

Kontaktpersoner: Katarina Werner, informationsassistent, tel. 08-673 95 29, [email protected] och Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-673 95 95, 0709-84 66 38, [email protected]

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2002. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Mon. 17 Jun 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2002/9240-pressmeddelande-sveriges-riksbanks-pris-i-ekonomisk-vetenskap-till-alfred-nobels-minne-2002/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.