Nobels Fredspris 2020– Kunngjøring

English
Norwegian
The Nobel Peace Prize logo

Kunngjøring

Behovet for internasjonal solidaritet og multilateralt samarbeid er tydeligere enn noensinne. Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris 2020 skal tildeles Verdens matvareprogram (WFP) for dets innsats i kampen mot sult, for dets bidrag til å skape forutsetninger for fred i konfliktutsatte områder, og for å være en pådriver i arbeidet mot bruken av sult som et våpen i krig og konflikt.

Verdens matvareprogram er verdens største humanitære organisasjon for bekjempelse av sult og fremme av matsikkerhet. I 2019 hjalp Matvareprogrammet nær 100 millioner mennesker i 88 land, som var rammet av akutt matmangel og sult. Utryddelse av sult ble i 2015 vedtatt som ett av FNs bærekraftsmål. Matvareprogrammet er FNs viktigste redskap for å realisere dette målet. Utviklingen har i senere år gått i feil retning. I 2019 var 135 millioner mennesker rammet av akutt sult; det høyeste antallet på mange år. Mesteparten av økningen ble forårsaket av krig og væpnet konflikt.

Koronapandemien har medført at tallet på sultrammede i verden øker kraftig. I land som Jemen, Den demokratiske republikken Kongo, Nigeria, Sør-Sudan og Burkina Faso har kombinasjonen av voldelig konflikt og pandemi ført til en dramatisk stigning i tallet på mennesker som lever på randen av sult. I møte med pandemien har Verdens Matvareprogram vist en imponerende evne til å trappe opp sin innsats. Organisasjonen har selv uttalt: «Inntil den dagen vi har en medisinsk vaksine, er mat den beste vaksinen mot kaos.»

Verden står i fare for å oppleve en sultkatastrofe av uante proporsjoner hvis ikke Verdens Matvareprogram og andre hjelpeorganisasjoner får den økonomiske støtten de har bedt om.

Sammenhengen mellom sult og væpnet konflikt utgjør en ond sirkel: Krig og konflikt kan forårsake matmangel og sult, slik sult og matmangel kan få latente motsetninger til å flamme opp og utløse voldsbruk. Vi vil aldri oppnå målet om en verden fri for sult hvis vi ikke også får satt en stopper for krig og væpnet konflikt.

Den Norske Nobelkomite vil understreke at hjelp til økt matsikkerhet ikke bare motvirker sult, men også kan bidra til å bedre utsiktene for stabilitet og fred. Verdens Matvareprogram har gått i bresjen for å kombinere humanitær innsats med fredsarbeid gjennom pionerprosjekter i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Verdens Matvareprogram bidro aktivt i den diplomatiske prosessen som i mai 2018 ledet frem til at FNs sikkerhetsråd enstemmig vedtok Resolusjon 2417, og slik for første gang eksplisitt adresserte sammenhengen mellom konflikt og sult. I tillegg understreket Sikkerhetsrådet medlemslandenes plikt til å bidra til at matvarehjelp når frem til de trengende, og fordømte bruken av sult som et virkemiddel i krigføring.

Med årets tildeling ønsker Den Norske Nobelkomite å rette verdens øyne mot de millioner av mennesker som sulter eller trues av sult. Verdens Matvareprogram står sentralt i det multilaterale samarbeidet for å gjøre matsikkerhet til et redskap for fred og har bidratt sterkt til å mobilisere FNs medlemsland til å bekjempe bruken av sult som et våpen i krig og konflikt. Organisasjonen bidrar daglig til den nasjonenes forbrødring som Alfred Nobel viste til i sitt testamente. Som FNs største underorganisasjon er WFP en moderne versjon av de fredskongresser Nobels fredspris skal fremme.

WFPs innsats til menneskehetens nytte er noe alle verdens nasjoner bør kunne samles om og støtte.

Oslo, 9. oktober 2020

To cite this section
MLA style: Nobels Fredspris 2020– Kunngjøring. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Wed. 21 Feb 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2020/161316-press-release-norwegian/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.