Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2004

English
Norwegian
Swedish

Logo

11 oktober 2004

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2004 gemensamt till

Finn E. Kydland
Carnegie Mellon University, Pittsburgh och University of California, Santa Barbara, USA, och

Edward C. Prescott
Arizona State University, Tempe och Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA

“för deras bidrag till dynamisk makroekonomisk teori: den ekonomiska politikens tidskonsistens och konjunkturens drivkrafter”.

Ny teori om konjunkturer och ekonomisk politik

Drivkrafterna bakom konjunktursvängningar och utformningen av ekonomisk politik tillhör de mest centrala områdena inom makroekonomisk forskning. Finn Kydland och Edward Prescott har gjort fundamentala bidrag på dessa områden som fått stor betydelse, inte bara för makroekonomisk analys utan också för praktisk penning- och finanspolitik i många länder.

Den ekonomiska politikens tidskonsistens

Hushåll sparar mindre ju högre kapitalbeskattning de förväntar sig i framtiden; företag sätter högre priser och avtalsförhandlare högre löner ju mer inflationsdrivande penningpolitik de förväntar sig, osv. Pristagarna visade hur sådana effekter av förväntningar om framtida ekonomisk politik kan ge upphov till tidskonsistensproblem i politiken. Om de ekonomisk-politiska beslutsfattarna saknar möjlighet att binda sig för en viss handlingsregel i förväg, kommer de ofta i efterhand inte att föra den politik som är mest önskvärd. Kydland och Prescott angav en gemensam förklaring till förlopp som dittills tolkats som separata politikmisslyckanden, t.ex. att ekonomier fastnar i hög inflation trots att penningpolitikens mål är prisstabilitet. Pristagarnas arbete har lagt grunden för en omfattande forskning om vilken ekonomisk politik som är trovärdig och politiskt möjlig. Därigenom har de styrt över diskussionen om praktisk ekonomisk politik från enskilda åtgärder till politikens institutionella ramverk. Detta nya synsätt har t.ex. präglat reformerna av centralbanker och penningpolitikens uppläggning i många länder från 1990-talet och framåt.

Konjunkturens drivkrafter

Pristagarnas forskning har också inneburit en helt ny inriktning för teorin om konjunktursvängningar genom att integrera den med teorin för ekonomisk tillväxt. Tidigare forskning betonade störningar på ekonomins efterfrågesida, men Kydland och Prescott visade att störningar på utbudssidan kan ha stor betydelse. I deras konjunkturmodell ledde normala fluktuationer i den tekniska utvecklingen till en samvariation mellan BNP, konsumtion, investeringar och arbetade timmar nära den som observerats i faktiska data. Tidigare konjunkturmodeller byggde i regel på historiska samband mellan makroekonomiska variabler. De bröt dock samman i 1970-talets mer turbulenta ekonomiska miljö med oljekriser och samtidig inflation och arbetslöshet. Pristagarna lade grunden för mer robusta modeller genom att se konjunkturer som det samlade resultatet av ett otal framåtblickande beslut i enskilda hushåll och företag om konsumtion, investeringar, arbetsutbud m.m. Deras metoder har fått stor spridning inom modern makroekonomi.

Läs mer om årets ekonomipris

Populärvetenskaplig information
Scientific Background (pdf)
Länkar och lästips

Finn E. Kydland, född 1943 (60 år) i Norge (norsk medborgare). Doktorsgrad från Carnegie Mellon University, Pittsburgh 1973. Professor vid Carnegie Mellon University och University of California, Santa Barbara, USA.

Edward C. Prescott, född 1940 (63 år) i Glen Falls, NY, USA (amerikansk medborgare). Doktorsgrad 1967 vid Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Professor vid Arizona State University, Tempe och forskare vid Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna.

Kontaktpersoner: Fredrik All, informatör, tel. 08-673 95 63, 070-673 95 63, [email protected] och Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-673 95 95, 0709-84 66 38, [email protected]

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2004. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Tue. 5 Mar 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2004/9207-pressmeddelande-sveriges-riksbanks-pris-i-ekonomisk-vetenskap-till-alfred-nobels-minne-2004/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.