Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2008

English
Swedish

Logo

13 oktober 2008

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 2008 till

Paul Krugman
Princeton University, NJ, USA

“för hans analys av handelsmönster och lokalisering av ekonomisk verksamhet”

Internationell handel och ekonomisk geografi

Frågor om handelsmönster och lokalisering har alltid stått i centrum för den ekonomiska debatten. Vilka blir effekterna av frihandel och globalisering? Vad är det för krafter som driver fram urbanisering världen över? Paul Krugman har utarbetat en ny teori för dessa frågor. Härigenom har han förenat de tidigare åtskilda forskningsfälten utrikeshandel och ekonomisk geografi.

Krugmans ansats utgår från att många varor och tjänster produceras billigare i långa serier, allmänt känt som stordriftsfördelar. Samtidigt efterfrågar konsumenterna ett varierat utbud av varor. Följden blir att småskalig prod­uktion för en lokal marknad ersätts av storskalig produktion för en världsmarknad, där företag med likartade produkter konkurrerar med varandra.

Den traditionella handelsteorin bygger på att länder är olika och förklarar varför vissa länder exporterar jordbruksprodukter medan andra exporterar industrivaror. Den nya teorin förklarar varför världshandeln i själva verket domineras av länder med likartade förutsättningar som handlar med likartade produkter – exempelvis att ett land som Sverige både exporterar och importerar bilar. Sådan handel möjliggör specialisering och ökad stordrift med lägre priser och ett rikare varusortiment som följd.

Stordriftsfördelar i kombination med sänkta kost­nader för transporter är också en av förklaringarna till varför en allt större andel av befolkningen bor i städer liksom varför likartad verksamhet koncentreras till samma platser. Sänkta transportkostnader kan utlösa en självförstärkande process där en växande stadsbefolkning leder till mer stordrift, högre reallöner och ett mer varierat utbud av varor. Därigenom stimuleras ytterligare inflyttning till städerna. Krugmans teorier har visat att resultatet av dessa processer kan bli att regioner delas upp i ett högutvecklat urbaniserat centrum och en mindre utvecklad “periferi”.

Läs mer om årets ekonomipris


Paul Krugman, amerikansk medborgare. Född 1953 (55 år) i New York, NY, USA. F.D. 1977 vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA. Professor of Economics and International Affairs vid Princeton University, NJ, USA, sedan år 2000.
http://wws.princeton.edu/people/display_person.xml?netid=pkrugman&

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor

Kontaktpersoner: Erik Huss, pressansvarig och redaktör, tel. 08-673 95 44, 070-673 96 50, [email protected]

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2008. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2023. Sat. 25 Mar 2023. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2008/9327-pressmeddelande-sveriges-riksbanks-pris-i-ekonomisk-vetenskap-till-alfred-nobels-minne-2008/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Fourteen laureates were awarded a Nobel Prize in 2022, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from paleogenomics and click chemistry to documenting war crimes.

See them all presented here.
Nobel Prizes 2022

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.