Nobels Fredspris for 2008 – Pressemelding

Den Norske Nobelkomite

English
Norwegian

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2008 skal tildelast Martti Ahtisaari for den store innsatsen han har lagt ned på fleire kontinent og gjennom meir enn tre tiår for å løyse internasjonale konfliktar. Denne innsatsen har verka til ei fredelegare verd og til “brorskap mellom nasjonane” i Alfred Nobels ånd.

Ahtisaari har heile sitt vaksne liv som finsk embetsmann og president og som internasjonal tenestemann, ofte knytt til FN, arbeidd for fred og forsoning. Dei siste tjue åra har han stått sentralt i forsøka på å løyse fleire langvarige og alvorlege konfliktar. I 1989-90 spela han ei viktig rolle då Namibia fekk sjølvstende; i 2005 stod han og organisasjonen hans Crisis Management Initiative (CMI) sentralt i løysinga av det kompliserte Aceh-spørsmålet i Indonesia. I 1999 og med framhald i 2005-07 arbeidde han under særs krevjande vilkår for å finne ei løysing på konflikten i Kosovo. I 2008 har Ahtisaari gjennom CMI og i samarbeid med andre institusjonar prøvd å finne vegar til ein fredeleg utgang på problema i Irak. Han har også ytt konstruktive bidrag til løysing av konfliktar i Nord-Irland, Sentral-Asia og på Afrikas Horn.

Partane har sjølve det viktigaste ansvaret for å unngå krig og konflikt, men Den Norske Nobelkomite har fleire gonger gitt Nobels fredspris til meklarar i internasjonal politikk. Ahtisaari er i dag ein framståande internasjonal meklar. Han har gjort ein iherdig innsats, oppnådd gode resultat og vist kva for rolle mekling av ulike slag kan spele for løysinga av internasjonale konfliktar. Den Norske Nobelkomite vonar at også andre let seg inspirere av innsatsen og av resultata hans.

Oslo 10. oktober 2008

To cite this section
MLA style: Nobels Fredspris for 2008 – Pressemelding. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2021. Sun. 5 Dec 2021. <https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2008/9381-nobels-fredspris-for-2008/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.