Pressemelding: Økonomiprisen 2004

English
Norwegian
Swedish
Logo

11 oktober 2004

Kungl. Vetenskapsakademien har besluttet å tildele “Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne” år 2004 felles til

Finn E. Kydland
Carnegie Mellon University, Pittsburgh og University of California, Santa Barbara, USA, og

Edward C. Prescott
Arizona State University, Tempe og Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA

“for deres bidrag til dynamisk makroøkonomisk teori: den økonomiske politikkens tidskonsistens og konjunkturens årsaker”.

Ny teori om konjunkturer og økonomisk politikk

Årsakene til konjunktursvingninger og utformningen av økonomisk politikk tilhører de mest sentrale områdene innenfor makroøkonomisk forskning. Finn Kydland og Edward Prescotts fundamentale bidrag på disse områdene har fått stor betydning, ikke bare for makroøkonomisk analyse men også for praktisk penge- og finanspolitikk i mange land.

Den økonomiske politikkens tidskonsistens

Husholdninger sparer mindre jo høyere kapitalbeskatning de forventer seg i framtiden; bedrifter setter høyere priser og lønnsforhandlere setter høyere lønninger jo løsere pengepolitikk og høyere inflasjon de forventer seg. Kydland og Prescott har vist hvordan slike effekter av forventninger om framtidig økonomisk politikk kan gi opphav til tidskonsistensproblem i politikken. Dersom de økonomisk-politiske beslutningsfatterne ikke har mulighet til å binde seg ved en viss handlingsregel på forhånd, kommer de ofte i ettertid til å føre en annen politikk en den i utgangspunktet ønskelige. Pristagerne skapte en samlet forklaring til hendelser som tidligere ble tolket som separate politiske feilgrep, f.eks. at et land havner i en tilstand av langvarig høy inflasjon selv om pengepolitikkens mål er prisstabilitet. Kydland og Prescotts arbeid la grunnen for en omfattende forskning om hvilken økonomisk politikk som er troverdig og politisk mulig, og har dermed styrt over diskusjonen om praktisk økonomisk politikk fra isolerte tiltak til politikkens institusjonelle rammeverk. Denne nye synsmåten har f.eks. preget reformene av sentralbanker og pengepolitikk i mange land fra 1990-tallet og fremover.

Konjunkturens årsaker

Pristagernes forskning har også ledet teorien om konjunktur-svingninger inn på en helt ny bane gjennom å integrere den med teorien for økonomisk vekst. Tidligere forskning betonte forandringer på etterspørselssiden, men Kydland og Prescott viste at forandringer på tilbudssiden kan være viktige. I deres konjunkturmodell gir realistiske svingninger i den tekniske utviklingen opphav til forandringer i BNP, konsum, investeringer og arbeidstid som ligner dem som observeres i data. Tidligere konjunkturmodeller bygget som regel på historiske relasjoner mellom makroøkonomiske variabler. Disse brøt sammen i 1970-tallets mer turbulente økonomiske miljø med oljekriser og samtidig inflasjon og arbeidsløshet. Pristagerne la grunnen for mer robuste modeller gjennom å se konjunkturer som det samlede resultatet av et utall fornuftige og framsynte beslutninger i individuelle husholdninger og bedrifter – om konsum, investeringer, arbeidstilbud med mer. Deres metoder har dannet skole innenfor moderne makroøkonomisk forskning.

Läs mer om årets pris

Populärvetenskaplig information
Scientific Background (pdf)
Länkar och lästips

Finn E. Kydland, født 1943 (60 år) i Norge (norsk statsborger). Doktorgrad fra Carnegie Mellon University, Pittsburgh 1973. Professor ved Carnegie Mellon University og University of California, Santa Barbara, USA.

Edward C. Prescott, født 1940 (63 år) i Glen Falls, NY, USA (amerikansk statsborger). Doktorgrad fra Carnegie Mellon University, Pittsburgh 1967. Professor ved Arizona State University, Tempe, og forsker ved Federal Reserve Bank of Minneapolis, USA.

Preissumme: 10 millioner svenske kroner deles likt mellom pristagerne.

Kontaktpersonen: Fredrik All, informatør, tel. +46 8 673 95 63, +46 706 73 95 63, [email protected] och Eva Krutmeijer, informasjonssjef, tel. +46 8 673 95 95, +46 709 84 66 38, [email protected]

To cite this section
MLA style: Pressemelding: Økonomiprisen 2004. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Tue. 5 Mar 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2004/9204-pressemelding-okonomiprisen-2004/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.