Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2003

English
German
French
Swedish

Logo
8 oktober 2003

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat att Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för år 2003 delas mellan

Robert F. Engle
New York University, USA

“för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med tidsvarierande volatilitet (ARCH)”

och

Clive W. J. Granger
University of California at San Diego, USA

”för metoder att analysera ekonomiska tidsserier med samvarierande trender (kointegration)”.

Statistiska metoder för ekonomiska tidsserier

Forskare inom ekonomiska vetenskaper använder data i form av tidsserier, dvs. kronologiska serier av data, för att estimera samband och testa hypoteser hämtade från ekonomisk teori. Tidsserierna visar utvecklingen av BNP, priser, räntor, aktiekurser, etc. Årets pristagare utvecklade under 1980-talet nya statistiska metoder som hanterar två centrala egenskaper hos många tidsserier: tidsvarierande volatilitet, respektive icke-stationaritet.

På finansiella marknader har slumpmässiga svängningar över tiden – volatilitet – stor betydelse, eftersom värdet på aktier, optioner och andra värdepapper beror på deras risk. Svängningarna kan variera kraftigt över tiden – lugna perioder med små svängningar avlöser mer turbulenta perioder med större fluktuationer. Trots att volatiliteten alltså varierar över tiden arbetade forskare länge, i brist på alternativ, med statistiska metoder som förutsätter konstant volatilitet. Därför blev upptäckten som Robert Engle gjorde ett stort genombrott. Han fann att begreppet autoregressiv betingad heteroskedasticitet (ARCH) väl fångar egenskaper hos många tidsserier och utvecklade metoder som gör det möjligt att statistiskt modellera tidsvarierande volatilitet. Hans ARCH-modeller har blivit omistliga redskap inte bara bland forskare utan också för analytiker på finansiella marknader, som använder dem vid riskbedömningar och prissättning av finansiella instrument.

De flesta makroekonomiska variabler växer med en slumpmässig trend, så att en tillfällig störning i, säg, BNP dröjer kvar på lång sikt. Sådana tidsserier kallas icke-stationära, till skillnad från de stationära som inte växer över tiden, utan rör sig kring ett givet värde. Clive Granger visade tidigt att statistiska metoder för stationära tidsserier kunde ge helt missvisande slutsatser vid analys av icke-stationära data. Hans stora upptäckt var att specifika kombinationer av icke-stationära tidsserier kan uppträda stationärt och därmed tillåta statistiska slutsatser. Granger kallade detta kointegration. Han utvecklade metoder som visat sig särskilt viktiga i system där den kortsiktiga dynamiken påverkas av stora slumpmässiga störningar, samtidigt som de långsiktiga variationerna begränsas av ekonomiska jämviktsrelationer, t.ex. sambandet mellan förmögenhet och konsumtion, växelkurser och prisnivåer eller korta och långa räntor.

Läs mer om årets ekonomipris

Populärvetenskaplig information
Scientific Background (pdf)
Länkar och lästips

Robert F. Engle, född 1942 (60 år) i Syracuse, NY, USA (amerikansk medborgare). Doktorsexamen från Cornell University 1969. Michael Armellino Professor in the Management of Financial Services, New York University, NY, USA.

Clive W. J. Granger, född 1934 (69 år) i Swansea, Wales (brittisk medborgare). Doktorsexamen från University of Nottingham 1959. Professor emeritus i nationalekonomi vid University of California at San Diego, USA.

Prissumma: 10 miljoner svenska kronor, delas lika mellan pristagarna

Kontaktpersoner: Katarina Werner, informationsassistent, tel. 08-673 95 29, [email protected] och Eva Krutmeijer, informationschef, tel. 08-673 95 95, 0709-84 66 38, [email protected]

To cite this section
MLA style: Pressmeddelande: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2003. NobelPrize.org. Nobel Prize Outreach AB 2024. Wed. 19 Jun 2024. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2003/9225-pressmeddelande-sveriges-riksbanks-pris-i-ekonomisk-vetenskap-till-alfred-nobels-minne-2003/>

Back to top Back To Top Takes users back to the top of the page

Nobel Prizes and laureates

Eleven laureates were awarded a Nobel Prize in 2023, for achievements that have conferred the greatest benefit to humankind. Their work and discoveries range from effective mRNA vaccines and attosecond physics to fighting against the oppression of women.

See them all presented here.
Illustration

Explore prizes and laureates

Look for popular awards and laureates in different fields, and discover the history of the Nobel Prize.